THÔNG BÁO

Do bị chặn nên hình ảnh trên trang không thể hiện đầy đủ. Xin dùng proxy hoặc đổi DNS( CÁCH ĐỔI DNS ).
Hoặc nhấn vào địa chỉ sau, nếu thấy ảnh bị lỗi

https://de.proxyfree.com

Monday, April 9, 2012

DANH SÁCH CÁC CHA CHUYỂN XỨ GIÁO PHẬN BÙI CHU - THÁNG 4 NĂM 2012Những ngày vừa qua, giáo dân khắp nơi háo hức ngóng chờ tin chính thức được loan đi từ Tòa Giám Mục Bùi Chu về việc thuyên chuyển nhiệm sở của các Cha. Đến sáng nay ngày 09/04/2012 www.phunhai.net nhận được thông báo danh sách các Cha chuyển xứ, nên mạn phép đăng ở đây để những ai quan tâm đến tình hình Giáo phận, quan tâm đến Quý Cha được biết rõ. Hy vọng sau mỗi lần thuyên chuyển thế này, Giáo phận Bùi Chu sẽ ngày một thăng tiến hơn trên đường đạo đức.
Cũng xin mọi người chúng ta thêm lời cầu nguyện để các Cha tới nhận nhiệm sở mới mọi sự tốt đẹp.


DANH SÁCH CÁC CHA CHUYỂN XỨ THÁNG 4 NĂM 2012

STT
QUÝ DANH
ĐANG Ở
ĐỊA CHỈ
CHUYỂN ĐẾN
ĐỊA CHỈ
GIỜ
NGÀY
    1                  
Cha GB. Vũ Văn Đạt
Ân Phú
Phú Giáo
Nghĩa Hải, NH
Phó Chính Tòa
Xuân Ngọc, XT
9g00
18
    2                  
Cha Giuse Đỗ Văn Đường
Phó Chính Tòa
Xuân Ngọc, XT
TGM BC
Xuân Ngọc, XT
9g00
18
    3                  
Cha Phêrô Đinh Trung Hiếu
Phạm Pháo
Hải Minh, HH
Thuỷ Nhai
Xuân Thuỷ, XT
9g00
19
    4                  
Cha Phêrô Vũ Ngô Quý
An Lãng
Trực Chính, TN
Cát Phú
Xuân Phú, XT
9g00
20
    5                  
Cha Giuse Trần Quang Tuyến
Phú Nhai (QH)
Xuân Phương, XT
Duyên Thọ
Giao Nhân, GT
16g00
18
    6                  
Cha Giuse Phan Văn Phong
Trung Lao
Trung Đông, NT
Kính Danh
Nam Điền
Xuân Trung, XT
Xuân Vinh, XT
9g00
18
    7                  
Cha Gioan Đinh Như Lạng
Lý Nghĩa
Hà Dương
Nghĩa Châu, NH
Cát Xuyên
Xuân Thành, XT
16g00
18
    8                  
Cha Giuse Trần Văn Tiển
Thạch Bi
Nam Thái, NT
Trang Hậu
Nam Hải, NT
9g00
18
    9                  
Cha Giuse Lê Văn Thiên


(Phó) Trực Chính
Nam Dương
Nam Giang, NT
Nam Dương, NT
16g00
19
  10                
Cha Giuse Phạm Văn Bảo


(Phó) An Lãng
Trực Chính, TN
16g00
20
  11                
Cha GB. Vũ Văn Vĩnh


(Phó) Đồng Quỹ
Giáp Nghĩa
Nghĩa Hồng, NH
9g00
19
  12                
Cha GB. Mai Quang Tuyến
Phú Thọ
Giao Thiện, GT
Ân Phú
Phú Giáo
Nghĩa Hải, NH
16g00
18
  13                
Cha Giuse Nguyễn Ngọc Tuyên
Phú Hải
Hải Phúc, HH
Đồng Liêu
Đồng Nhân
Đồng Nghĩa
Nghĩa Lạc, NH
Nghĩa Lạc, NH
Nghĩa Hồng, NH
9g00
18
  14                
Cha Phaolô Nguyễn Văn Thuyên


Phó Đồng Liêu
Đồng Nhân
Đ.trách Đồng Nghĩa
Nghĩa Lạc, NH
Nghĩa Lạc, NH
Nghĩa Hồng, NH
9g00
18
  15                
Cha Giuse Lại Văn Phú
Phó Liễu Đề
TT. Liễu Đề, NH
Cốc Thành
Nghĩa Đồng, NH
16g00
19
  16                
Cha Đa Minh Nguyễn Kim Tiến
Nam Trực
Nam Tiến, NT
Ngọc Lâm
(Nghĩa Dục)
Nghĩa Hải, NH
9g00
20
  17                
Cha Gioan Đỗ Duy Môn
Trà Lũ
Giao An, GT
Quỹ Nhất
T.t Quỹ Nhất, NH
16g00
20
  18                
Cha Vinh Sơn Vũ Thanh Tùng
Phó Kiên Lao
Xuân Tiến, XT
Phó Liêu Ngạn
Đặc trách Tân Bơn
Nghĩa Sơn, NH
9g00
21
  19                
Cha GB. Trần Văn Vinh
Đồng Quỹ
Giáp Nghĩa
Nghĩa Hồng, NH
Phú Thọ
Giao Thiện, GT
9g00
18
  20                
Cha Đa Minh Đoàn Văn Cát
Tích Tín
Trực Thái, TN
Hoành Nhị
Giao Hà, GT
16g00
18
  21                
Cha Giuse Vũ Thanh Thảo
Quỹ Nhất
T.t Quỹ Nhất, NH
Trà Lũ
Giao An, GT
9g00
20
  22                
Cha Đa Minh Mai Văn Đảm
Thuỷ Nhai
Cát Xuyên
Xuân Thuỷ, XT
Xuân Thành, XT
Xuân Thuỷ
Hải Xuân, HH
9g00
18
  23                
Cha Giuse Trần Văn Thiết


Phó Liên Phú
Hải Tây, HH
16g00
18
  24                
Cha Giuse Đinh Quang Thành
Phó Xương Điền
Đăc trách Tân An
Hải Lý, HH
Ninh Mỹ
Hải Giang, HH
16g00
19
  25                
Cha Đa Minh Nguyễn Văn Đại


Phó Xương Điền
Đăc trách Tân An
Hải Lý, HH
9g00
19
  26                
Cha Giuse Bùi Văn Bá
Phó Trung Lao
Trung Đông, NT
Tích Tín
Trực Thái, TN
9g00
18
  27                
Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Hiến
Kính Danh
Xuân Trung, XT
Phú Hải
Hải Phúc, HH
16g00
18
  28                
Cha Micae Phạm Văn Tương
Nam Lạng
Trực Tuấn, TN
Phạm Pháo
Hải Minh, HH
16g00
19
  29                
Cha Giuse Phan Trung Triệu
Phó Báo Đáp
Hồng Quang, NT
Tân Bồi
Hải Minh, HH
9g00
20
  30                
Cha Giuse Trần Minh Trí
Trực Chính
Nam Dương
Nam Giang, NT
Nam Dương, NT
Lý Nghĩa
Hà Dương
Nghĩa Châu, NH
9g00
18
  31                
Cha Phêrô Nguyễn Đức Long
Tân Bồi
Hải Minh, HH
Nam Lạng
Trực Tuấn, TN
9g00
19
  32                
Cha Đa Minh Trần Ngọc Toản


(Phó) Nam Trực
Nam Tiến, NT
16g00
20
  33                
Cha Giuse Nguyễn Văn Đàm
Trang Hậu
Nam Hải, NT
Thạch Bi
Nam Thái, NT
16g00
18
  34                
Cha Phaolô Đinh Minh Lượng
Cốc Thành
Nghĩa Đồng, NH
Phó Liễu Đề
TT. Liễu Đề, NH
9g00
19
  35                
Cha Đa Minh Lê Quang Hoà
Đồng Liêu
Đồng Nhân
Đồng Nghĩa
Nghĩa Lạc, NH
Nghĩa Lạc, NH
Nghĩa Hồng, NH
Phú Nhai
(Quản hạt)
Xuân Phương, XT
9g00
18
  36                
Cha Giuse Phạm Văn Hiển


Phó Phú Nhai
Xuân Phương, XT
9g00
18
  37                
Cha Giuse Phạm Ngọc Đồng
Xuân Thuỷ
Hải Xuân, HH
Trung Lao (Quản hạt)
Trung Đông, TN
16g00
18
  38                
Cha Giuse Hoàng Quốc Vương


Phó Trung Lao
Trung Đông, TN
16g00
18