Tuesday, April 28, 2015

ĐẠI HỘI ƠN GỌI GIÁO HẠT PHÚ NHAI - TẠI GIÁO XỨ THÁNH MẪU
Wednesday, April 15, 2015

GIÁO XỨ NAM ĐIỀN - GIÁO HẠT PHÚ NHAI ĐÓN CHA XỨ TIÊN KHỞI
Cha Phêrô Nguyễn Đức Long - Kể từ hôm nay ngày 15/4/2015 là Cha xứ và cũng là Cha xứ tiên khởi Giáo xứ Nam Điền