Sunday, April 20, 2014

THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH


"Chúa đã sống lại" Ca đoàn Cecilia 

Saturday, April 19, 2014

THỨ SÁU TUẦN THÁNH 2014Video Nghi thức Suy tôn Thánh GiáVideo nghi thức tháo đanh, táng xác Chúa